Algemene voorwaarde diensten Kiteflow en Supflow

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

1. (Kitelessen, suplessen/tours, kitebuggylessen, Blokarten, efoillessen en materiaal verhuur): Door de ondernemer aangeboden dienst of activiteit. Bij deze dienst of activiteit of combinatie hiervan kan materiaal en/of personeel wordt geleverd en/of ingehuurd om de dienst of activiteit te verwezenlijken.
2. Arrangement: Door de ondernemer bedrijfs– of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs) accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten)begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onderbegeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer worden begeleid.
3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van ons aangeboden buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten) begeleiden van( delen van) buitensport.
4. Activiteit: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst.
5. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid:
6. Eendaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen;
7. Meerdaags activiteit: een activiteit die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur dan wel waarbij een overnachting is inbegrepen;.
8. Eendaags arrangement: Een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten of activiteiten die door een ondernemer wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
9. Meerdaags arrangement: Een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door een ondernemer worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
10. Ondernemer: degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt; Kiteflow, Supflow en al daaraan verbonden handels namen.
11. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer of deelneemt aan een activiteit en/of arrangement van de ondernemer.
12. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;
13. Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit;
14. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen;
15. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit
16. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit
17. Offerte: Een offerte dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
18. Bestelling: Bij een bestelling wordt bedoeld dat de ondernemer het materiaal zal moeten bestellen bij derden. De contractant verplicht het besteld materiaal af te nemen dan wel te betalen indien het bestelde materiaal niet meer te annuleren is bij derden waarbij de verplichting van betaling en/of afname wordt doorgegeven.
19. Reserveren: Bij reserveren wordt bedoeld dat er sprake is van een opdracht en/of activiteit met daaraan verbonden moment van afname en/of afspraak op aangegeven datum
20. Schriftelijk contact: Bij het schriftelijk contact bedoeld men zowel het daadwerkelijk versturen van e-mails en/of brieven. Er is geen andere vorm van schriftelijk contact wat bij ons van rechtswege geld. Er wordt ten alle tijden een schriftelijke bevestiging gestuurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet geleverde schriftelijke contact wat niet aangekomen is door overmacht of niet functioneren van derden die ingehuurd zijn om het schriftelijk contact te verzorgen.
21. Telefonisch contact: Al het telefonisch contact wordt bevestigd via een schriftelijke bevestiging aan de zijde van de ondernemer. Het niet lezen dan wel niet ontvangen van de informatie is niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer.
22. Contact gegevens contractant: De daadwerkelijk meegegeven contact gegevens van de contractant is ten alle tijde de verantwoordelijkheid van de contractant. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet juist aanleveren van contactgegevens met als gevolg de informatie, bestelling of order niet volledig of gedeeltelijk aankomt.
23. Evenement: Door de ondernemer bedrijfs– of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructie en het (laten)begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.

Artikel 2: Werkingssfeer

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4. Afleverings- en leveringstermijnen en reserveringen

1. Alle diensten kunnen vaak de volgende dag al plaatsvinden.

2. Cadeaubonnen worden binnen 48 uur verstuurd(via de mail).

Artikel 5: Betaling

1. De betaling van de diensten kan per ideal (vooraf website), tikkie en contant worden voldaan bij aanvang van de afspraak. Suplessen en SUP verhuur kan alleen vooraf via de website via ideal.
2. Facturen dienen binnen de aangegeven uiterste betaaldatum te worden voldaan naar ons rekeningnummer.
3. De betaling van de cadeaubon kan direct na ontvangst overmaakt worden naar ons rekeningnummer.

Artikel 6: Annulering

1. Wij raden u aan een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekeringen en/of een reisverzekering af te sluiten.

2. Les tegoed is niet inwisselbaar voor geld. (Les pakketen zoals een meerder daagse cursus).

3. Bij annulering van een ingeplande dienst, door de contractant betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

a. (alle diensten van Kiteflow en Supflow) binnen een week voor de afspraak 50% van de kosten

b. (alle diensten van Kiteflow en Supflow) binnen 48 voor de afspraak 100% van de kosten

Artikel 7: Voortijdig vertrek door de deelnemer

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 8: Verplichtingen van de contractant

1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
2. Bij een activiteit in het buitenland zorgt de contractant ervoor dat de deelnemers in bezit zijn van alle documenten welke in het land van bestemming of de doorreislanden verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is de ondernemer niet aansprakelijk.
3. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
4. Alcoholgebruik, drugsgebruik en/of medicatie die de reactie snelheid verminderd voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden. Met uitzondering van activiteiten zoals bezoek aan bar of discotheek of in geval van verplichte medicatie voorgeschreven door dokter of apotheek. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden. De ondernemer is onder geen enkel omstandigheid verantwoordelijk indien er sprake is van alcohol, drugsgebruik of medicatie.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

1. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de
activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden
indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
4. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
5. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit. Restitutie is niet mogelijk, door wijziging in verband met slecht weer,zoals onweer, storm of geen wind.
4. Een deelnemer die verhinderd is om aan het activiteit deel te nemen kan zich – na instemming van de contractant en de ondernemer- door een ander laten vervangen onder
de volgende voorwaarden:
a. de plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
b. het verzoek tot in de plaats stelling dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de activiteit bij de ondernemer te worden ingediend,
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering van het activiteit betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in de plaats stelling.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, ziek personeel, weersomstandigheden en andere zaken waarin overmacht een aanzienlijke rol speelt. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
2. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn. Waarbij aantal deelnemers vooraf wordt aangegeven.
4.Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
5.Bij onvoldoende wind kunnen alternatieve programma’s van start gaan die alvorens overeenkomst worden vastgesteld met de contractant.

Artikel 12: Klachten

1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum volgens de dan geldende VDWS -norm per gebeurtenis.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.
5. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen. De ondernemer dient tevens voor zijn deelnemers een reis/ongevallen verzekering aan te bieden.
6. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen. Alsmede in het bezit te zijn van een geldig zwemdiploma als basis om te water te gaan.
7. Contractant heeft een minimale leeftijd van 9 jaar. De ondernemer gaat er per definitie vanuit dat minimaal één van de ouders/voogd op de hoogte is van deelname. Contractant is derhalve verplicht hier zorg voor te dragen.
8. Contractant is op de hoogte dat er sprake is van deelname aan een activiteit met een aanzienlijk verhoogd risico dat vaak niet wordt gedekt door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Contractant dient zich indien gewenst zelf zorg te dragen voor juiste verzekering.

Artikel 14: Minimale en maximale deelname

1. Bij een minimale deelname wordt er vooraf kennis gegeven over het aantal deelnemers om de activiteit door te laten gaan.
2. Het maximum aantal deelnemers wordt vooraf ter kennis gegeven en is afhankelijk van de soort activiteit.

Artikel 15: Huur, les, nieuwsbrief en social media

1. Kiteflow, Supflow en zijn instructeurs/personeel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of schade welke door de cursist of huurder is opgelopen of veroorzaakt tijdens les, verhuur of testperiode.
2. Kiteflow en Supflow zal altijd supervisie geven op huurperiodes.
3. De contractant wordt ten alle tijde de gelegenheid gesteld om uit te schrijven uit de betreffende marketing/nieuwsbrief.

Artikel 16: geldigheid van openstaande lessen cadeaubonnen en ander vouchers

1. Alle ingekochte diensten hebben een afname termijn van maximaal 1 jaar tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met de ondernemer.
2. De ondernemer heeft het recht om aan de ingekochte activiteit, dienst, cadeaubon of andere vormen aangeboden door de ondernemer te koppelen aan een afnametermijn.
3. Bij overschrijden van de in lid 1 genoemde afname of geldigheid houdt in dat de betreffende aankoop niet meer geldig is dan wel niet meer opeisbaar is. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd is dat de afname termijn wordt verlengd.

Artikel 17: Reclame en marketing

Elke vorm van reclame, marketing en informatie die door de ondernemer wordt gepresenteerd wordt altijd naar waarheid gepresenteerd. Wij proberen zoveel mogelijk zorg te dragen voor de juistheid hiervan. Er kan niet aanspraak gemaakt worden op foutieve informatie, drukfouten of andere onjuistheden. Alle druk- en typefouten op voorbehoud.

Artikel 18: Wet- en regelgeving

1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de activiteit aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de activiteit (kunnen) worden gesteld.
2. De deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Winkelwagen
Winkelwagen
Winkelwagen